طرح های حفظ

beitolhoffaz -gallery 2

طرح های در حال برگزاری بیت الحفاظ به شرح زیر می باشد: ۱ . طرح حفظ برادران۲ طرح حفظ خواهران۳ طرح حفظ خواهران زیر ۱۵ سال۴ طرح حفظ سوره یسدر تمامی طرح ها، مفاهیم تمام آیات قبل از حفظ قرآن توسط استاد بیان می شود.   روش حفظ قرآن در کلاس های بیت الحفاظ به […]