داوری مسابقات حفظ قرآن

داوری مسابقات حفظ قرآن

✅برای قضاوت در مسابقات حفظ و انتخاب برترین حافظ که بتواند در عرصه های بین المللی حافظ آبروی تشیع باشد، باید نکاتی مدّ نظر قرار گیرد که آشنایی با آنها می تواند در ارتقای سطح حفظ حفاظ محترم قرآن کریم مؤثر باشد. در این مقاله نکات مذکور به انضمام میزان اهمیت، شیوه امتیاز دادن و نیز راه به دست آوردن آن تقدیم شما حفاظ محترم می گردد.

#حسن_حفظ

✍از مهم ترین بخشها در مسابقات قرآن کریم در مورد یک حافظ، تسلط او بر ارائه محفوظات است. هر مقدار که در این زمینه مسلط تر باشد، امتیاز بیشتری به دست خواهد آورد.

✍در مسابقات ، برای انتخاب حافظ برتر در زمینه حسن حفظ، از او دو و یا سه سؤال پرسیده می شود؛ به این گونه که از هر 10 جزء قرآن، حداقل یک سؤال پرسیده شود. البته میزان سؤال در هر مسابقه متناسب با سطح آن و نظر داوران متفاوت خواهد بود؛ به عنوان مثال در مسابقات استانی در هر سؤال 10 سطر، در مسابقات منطقه یک صفحه و در مسابقات کشوری یک و نیم صفحه پرسیده می شود. البته در مسابقات بین المللی این مطلب تابع قوانین همان مسابقات خواهد بود و به عنوان مثال در عربستان 5 سؤال از حافظان کل پرسیده می شود که سؤال اول، دو صفحه و سایر سؤالات یک و نیم و یا یک صفحه است.

✍برای امتیاز دادن در این بخش تمامی خطاهای حافظ در حین تلاوت، از کل نمره حسن حفظ که بر اساس ایین نامه داوری فعلی 100 است، کسر می گردد و نمره نهایی، نمره حسن حفظ خواهد بود که با سایر نمرات جمع می شود.

✍برای اطمینان بیشتر از نمره داده شده، معمولاً دو داور که هر دو حافظ هستند، این کار را انجام می دهند و میانگین نمره آنها، نمره نهایی حافظ خواهد بود.

✍شیوه کسر نمرات که در جدول معینی صورت می گیرد، به این صورت است که برای اشتباه در حرکات در هر مورد، چنانچه حافظ سریعاً تصحیح نماید، 25 صدم، و اگر تصحیح نکند نیم نمره کسر خواهد شد. اما اگر اشتباه مربوط به کم یا زیاد گفتن و یا جا به جایی کلمات باشد، چنانچه حافظ فوراً آن را تصحیح کند نیم نمره ، اگر بعد از تذکر داور تصحیح کند یک نمره، و اگر بعد از تذکر نیز نتواند تصحیح نماید یک و نیم نمره کسر می گردد. برای اشتباه در جمله نیز به همان ترتیب از نیم تا دو نمره و برای اشتباه در ایه از یک تا دو و نیم و برای اشتباه در چند ایه از یک و هر مورد تکرار و یا تپق نیز مشمول کسر 25 صدم نمره خواهد بود. البته تمامی موارد فوق در جدولی علامت گذاری شده و پس از اتمام قرائت حافظ مجموع نمرات منفی از 100 کسر و نمره نهایی حافظ مشخص می شود.

✍این نکته را اضافه كنم که تسلط بر حسن حفظ، نیاز به تمرین زیادی دارد و باید حافظ، خود را زیاد در معرض امتحان قرار دهد و با حضور در جلسات، از اساتید بخواهد تا از محفوظات او امتحان به عمل آورند و بدین وسیله بتواند به مهارت ارائه محفوظات دست یابد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype

: اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *