نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی از سال 1385 تا 1397

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء یک همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء دو همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء سه همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء چهار همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء پنج همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء شش همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء هفت همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء هشت همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء نه همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء ده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء یازده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء دوازده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء سیزده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء چهارده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء پانزده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء شانزده همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء هفدهم همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء هجدهم همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء نوزدهم همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیستم همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و یک همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و دو همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و سه همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و چهار همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و پنج همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و شش همراه با پاسخنامه تشریحی 

سوالات موجود نمی باشند

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و هفت همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و هشت همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء بیست و نه همراه با پاسخنامه تشریحی 

نمونه سوالات آزمون سازمان تبلیغات اسلامی

 نمونه سوالات جزء سی همراه با پاسخنامه تشریحی 

 

توجه : نمونه سوالات از سال 1385 تا 1397 می باشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype

: اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *